Policy Briefs

Partha Mukhopadhyay: Briefs & Reports

By
Jishnu Das, Partha Mukhopadhyay, and TASK FORCE MEMBERS
By
Jishnu Das, Partha Mukhopadhyay, and TASK FORCE MEMBERS
By
Jishnu Das, Partha Mukhopadhyay, and TASK FORCE MEMBERS
By
Jishnu Das, Partha Mukhopadhyay, and TASK FORCE MEMBERS
By
Anvita Arora, Anmol Anand, Sanghamitra Banerjee-Ghosh, Dev Baraya, Jayati Chakrabarty, Mahalya Chatterjee, Sagnik Das, Prasenjit Ghosh, Sudakshina Gupta, Preksha Jain, Sarani Khatua, Manish, Anusha Matham, Shilpi Mukherjee, Partha Mukhopadhyay, Mukta Naik, Shamindra Nath Roy, Parvesh Sherawat, Pranav Sidhwani, and Persis Taraporevala